kansli@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

PostNord: Delårsrapport; Brevvolymerna fortsätter att minska

Första kvartalet 2024

Nettoomsättningen uppgick till 9 500 (9 899) miljoner kronor, en minskning med –4 (–1) procent i fast valuta för jämförbara enheter
Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–2) procent
Brevvolymerna minskade med –14 (–11) procent
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 127 (43) miljoner kronor
Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 154 (43) miljoner kronor

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef
Ännu ett kvartal med förbättrat resultat

Vårt förbättrade resultat förklaras främst av förbättrade resultat för PostNord Sverige, PostNord Strålfors samt en minskad negativ påverkan av valutaeffekter hänförbara till PostNord International. I kvartalet ingår redovisad ersättning för det statliga samhällsuppdraget i Danmark om – (56) miljoner kronor.

För att möta lägre volymer samt effekterna av kostnadsinflationen fortsätter vi att anpassa priser och vår kapacitet.

Tempot är högt i genomförandet av våra förbättringsprogram. Målet är att successivt öka både effektiviteten och flexibiliteten i vår affärsmodell. Att koncernens rörelseresultat nu ökar för andra kvartalet i rad är ett kvitto på att våra åtgärder och vårt kostnadsfokus ger resultat.

I april ersatte vi en kreditfacilitet med en ny med längre löptid. Samtidigt tecknades en ny två-årig lånefacilitet om 1,5 miljarder kronor. PostNords finansiella beredskap är därmed fortsatt stark.

Paketaffär med tillväxtpotential

Vi fortsätter att investera för långsiktig tillväxt på paketmarknaden drivet av fortsatt ökad e-handel. Vi utvecklar löpande vårt e-handelserbjudande där vårt omfattande nät av paketutlämningsställen med ombud och paketboxar som kombineras av hemleveranser fortsätter att växa. Vi var också först i Norden med Svanenmärkta e-handelstransporter och det gläder oss att mottagandet har varit mycket positivt där flera kunder nu erbjuder PostNords Svanenmärkta leveranser i sin checkout.

Som en del av vår övergripande resa mot ett marknads- och kostnadsledarskap inom paketverksamheten introducerade vi under 2023 ett omfattande Cost Leadership-program. Målet med programmet är att skapa en strukturellt förbättrad lönsamhet över tid och därmed stärka vår konkurrenskraft. Vi ser också en betydande potential i att ytterligare tillvarata den samlade styrkan i PostNords nordiska paketnätverk inte minst för den betydande tillväxtpotentialen inom nordiska importvolymer. Nästa kraftfulla steg tar vi i början av maj när hela PostNords produktorganisation samlas i en nordisk enhet. Enheten kommer att stödja länderna och vår internationella verksamhet genom att fortsätta arbetet med att etablera en konkurrenskraftig nordisk harmoniserad produktportfölj.

En finansiellt hållbar brevaffär

Sedan den 1 januari 2024 är PostNords danska samhällsuppdrag för brev avslutat. Undantag gäller för försändelser till småöar, synskadade och internationell post. Transportministeriet i Danmark har beslutat att PostNord Danmark ska fortsätta med de tre specifika uppdragen fram till att upphandlingar genomförts. Ersättning för distributionen kommer att utgå i enlighet med bestämmelserna i postlagen. Kompensationen från den danska staten är ännu inte fastställd för första kvartalet. Organisationen, erbjudandet och priserna anpassas löpande för att möta den nya verkligheten.

Vi är stolta utförare av den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. PostNord erhåller inget statsstöd och de tillståndsvillkor som PostNord blev tilldelade av PTS för snart två år sedan går ut i mars nästa år. För sex år sedan fick vi den senaste regleringslättnaden som innebar att breven skulle komma fram efter två dagar, i stället för övernatt. Sedan dess har brevvolymerna halverats. Det är vår bedömning att mindre än hälften av dagens brevvolymer återstår år 2030. Tack vare effektiviseringar och prishöjningar har vi lyckats hålla en ekonomi i balans, men vi ser fortsatta utmaningar framöver.

Den statliga Postfinansieringsutredningen har föreslagit både regleringslättnader och att PostNord ska få kompensation för de kostnader som regleringen över tid innebär. Vi är mycket angelägna om ett beslut i linje med Postfinansieringsutredningens förslag snarast möjligt.

Snabb takt i omställningen

Vid utgången av kvartalet var hela 70 procent av energin som använts för PostNords egna fordonsflotta förnybar.

Svenska och danska konsumenter uppfattar PostNord som det mest hållbara varumärket inom paket och logistik. Detta enligt Sustainable Brand Index 2024, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. I Danmark blev PostNord branschbäst för andra året i rad. Det är glädjande att PostNords insatser uppmärksammas och uppskattas.

 

Denna information lämnades för offentliggörande 23 april 2024 kl. 13.00 CET

Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication +46 10 436 00 00

För ytterligare information kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@postnord.com