info@sff.nu

I

tel. +46 73–203 02 00

I

Sveriges Filatelistförbund, Glasfibergatan 8, 2 tr, 125 45 Älvsjö

Årsredovisning 2022

Kassörens kommentar:

Trots att omsättningen och medlemsantalet (+100) ökat är resultatet kraftigt negativt beroende främst på a) personalkostnader för tidigare redaktör, b) kostnadsökningar i omvärlden pga kriget i Ukraina, c) kraftig nedskrivning av vårt boklager d) felbedömda IT-kostnader e) samt otidsenliga stadgar som försvårade parerandet av kostnadsökningarna.

Detta ledde till att medlemsavgifterna debiterades tidigare än normalt hösten 2022. 

Extern expertis har genomlyst redovisningen och våra ekonomiska processer vilket har lett till att en tydligare budgetprocess införts, kostsamma rutiner avskaffats och kostnadsreduktioner genomförts. Fler kostnadsbesparingar kommer annonseras under 2023. Effektiviseringsåtgärder har genomförts tidigt 2023: redovisningen och hanteringen av boklagret har lagts ut externt.

Trots detta har en rad positiva saker skett:
Förbundets tidning Filatelisten har sedan hösten moderniserats och utkommer med samma frekvens och i samma omfattning som tidigare, men till en väsentligt lägre årskostnad. Från och med 2023 kommer årskostnaden för Filatelisten att vara planenligt lägre jämfört med tidigare år. 

En bilateral filatelistisk utställning tillsammans med Tyskland kommer att genomföras under hösten 2023. Detta är den första utställning (samfinansierad med bland annat SFU) som sedan länge sker med SFFsom arrangör. 

Arbetet med den digitala strategin har fortsatt och tack vare en donation har en ny hemsida och en webshop (lanseras 2023) skapats. 

För 2023 förväntar Styrelsen ett positivt resultat. Du kan läsa årsredovisningen här.